Ergis

Wyniki Grupy ERGIS

w tys. PLN 1H 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody netto ze
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
398 514 749 558 695 562 675 100  667 531 673 263 633 073 622 385
Zysk (strata) na
działalności
operacyjnej
16 633 33 537 35 460 30 223 31 131 24 790 14 685 16 038
EBITDA 28 462 56 264 59 119 54 689 53 194 45 966 35 352 35 924
Zysk (strata) brutto 13 799 29 909 30 203 -18 979 24 120 14 450 10 221 -32 770
Zysk (strata) netto 11 291 20 858 23 743 -16 470 19 097 11 363 7 359 -27 618
Aktywa razem 521 802 473 233 422 202 467 779 491 506 482 726 468 024 457 917
Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
308 673 263 751 221 716 273 803 275 035 282 584 290 007 284 689
Zobowiązania
długoterminowe
84 483 102 945 55 062 70 760 86 676 89 919 65 421 99 340
Zobowiązania
krótkoterminowe
224 190 160 806 166 654 203 043 188 359 192 629 224 586 185 349
Kapitał własny 213 129 209 482 200 486 193 976 216 471 200 178 178 017 173 228
Kapitał zakładowy 23 047 23 047 23 662 23 662 23 662 23 662 23 662 23 662
Liczba akcji 38 074 131 38 243 532 38 699 335 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989
Zadeklarowana lub
wypłacona dywidenda
na jedną akcję
0,20 0,16 0,16  0,15 0,10 0 0 0

 Kliknij tutaj, by pobrać plik PDF

.